Servei d'Ocupació i Orientació Professional

BORSA DE TREBALL

 
   
   
 

 

Registre

 


Normativa de la Borsa de Treball del CEESC per a les entitats ofertants:

 

La Borsa de Treball és un servei del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya per facilitar l’accés al mercat laboral dels professionals col·legiats.

 

Per tal de fer ús de la Borsa de Treball del CEESC i afavorir-ne un correcte funcionament, l’entitat ofertant es comprome’t a:

 

      -  Conèixer i acceptar la normativa i funcionament del servei de Borsa de Treball del CEESC i la seva utilització en les condicions establertes.
      -  Oferir contractes legalment vàlids i regir-se pels diferents convenis existents en el sector.
      -  A l’hora d’omplir el formulari virtualment, proporcionar el màxim d’informació detallada, descriptiva i verídica respecte a l’oferta de treball, per tal de facilitar-ne la gestió.
      - Desactivar les ofertes inserides un cop cobert el lloc de feina, per tal de mantenir la Borsa de Treball actualitzada.
      - Assumir la responsabilitat exclusiva de prejudicis i conseqüències que es derivin d’una oferta inserida per una entitat i que contradigui la legalitat vigent, eximint el CEESC de qualsevol responsabilitat aliena.
      - Les empreses ofertants són les úniques responsables d’obtenir qualsevol tipus d’autorització, permís o llicència, en el cas de ser necessària per a la publicació de les seves ofertes.
      - Les ofertes no podran incloure telèfons 902, 906 o qualsevol tipus de contacte que suposi un cost econòmic per a l’usuari.

 

Aquest requisit s’ha d’acreditar per part del treballador/a davant l’entitat/empresa en el moment de la contractació, en qui recau la responsabilitat subsidiària de l'incompliment de la norma.

 

La Borsa de Treball es regeix per les polítiques del CEESC: Política de privacitat i Avís legal

 

Tot usuari ha d’estar d’acord amb aquesta normativa abans de completar el procés de registre.

 

 

ACCEPTAR            CANCEL·LAR

 

 
 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya • T. 934 521 008 • ceesc@ceesc.cat • https://www.ceesc.cat           Política de privacitat      Avís legal